0 Kč s DPH

Domácí UČITEL - CHEMIE

Rychlá POMOC V KAŽDÉ SITUACI. Okamžitě najdete, co právě potřebujete. SEZNAM VŠECH TÉMAT - NÁZORNÝCH ANIMACÍ níže. Doručení IHNED poštou AŽ DO DOMU na USB Flash 32GB (fleška). K tomu navíc jako BONUS ZDARMA přístup na webový PORTÁL, rozšířená non-stop podpora + aktualizace z webu. Ideální DOMÁCÍ UČITEL, který je POŘÁD K DISPOZICI, a za kterého už NEMUSÍTE ZNOVU NIC PLATIT. Velmi poutavé. Nad slunce jasné. Vysoce účinné. Znalosti natrvalo. Žádné zapomínání.

MAKETU stahujte ZDE

CENA JE VČETNĚ FLEŠKY A POŠTOVNÉHO

(cena pro SLOVENSKO je 160 €

Vložte do košíku v Kč a jak platit ze SR zjistěte zde.)

 

Cena:
3 990 Kč s DPH
3 298 Kč bez DPH
ks

Domácí UČITEL - CHEMIE

OBDRŽÍTE TOTO VŠECHNO:

CENA JE VČETNĚ FLEŠKY A POŠTOVNÉHO

  

1. Animace - Vyberete okamžitě podle tématu, které právě potřebujete!

197 animací v 16 tématických složkách. Složité vysvětlování, co a proč se odehrálo, aby vznikl vzorec nebo poučka se nahrazuje přímým pozorováním, jak se toto děje. Animace poutají pozornost, podávají přehled látky uceleně a v pohybu, běží živě a přímo před očima, na minimum zkracují potřebný čas. Jsou krokem k modernímu dynamickému a poutavému vzdělávání a sebevzdělání. Podněcují chuť se učit a vědět více. 

Hladce běží na všech standardních tabletech, mobilech, noteboocích, počítačích, videopřehrávačích i herních konzolích či televizích s internetovým připojením nebo USB Flash. Pro Android, iOS (Apple/Mac), Win a všechny další běžně rozšířené operační systémy. 

Animace pracují přímo z flešky a spouští se kliknutím na vybraný soubor s koncovkou „mp4“. Vyhledají se přímo v adresáři podle potřeby a aktivují se. Ovládání je bezproblémové, snadné a stejné jako u všech standardních videosekvencí.

  

2. Panely - Vyberete okamžitě podle tématu, které právě potřebujete!

1082 panelů v 258 tématických složkách. Panely sekvenčně zachycují klíčové okamžiky animovaného děje, umožňují jej zobrazit a vytisknout. Hodí se tam, kde je potřebné si látku a nejdůležitější informace ještě více připomenout a vštípit. Panely se aktivují přímo z flešky kliknutím na vybraný soubor s koncovkou „jpg“.

  

3. Hypertext - Vyberete okamžitě podle tématu, které právě potřebujete!

Hypertextová verze pracuje na operačním systému Win a integruje do vnitřně souvislého a provázaného celku všechna témata. Je vybavena fulltextovým vyhledáváním a interaktivním fázováním živých prezentací a výkladu. Zvýrazněné hypertextové linky umožňují z kteréhokoli místa přeskočit přímo do navazujícího či souvisejícího tématu. Hypertext jedním velkým úderem překonává všechny slabiny suchopárného biflování, školometství a strnulé abstraktní představivosti. 

Práce je v integrované hypertextové verzi dynamická a efektivní. Umožňuje rovněž využití při kolektivních formách vzdělávání a na interaktivních tabulích. Program se spustí jediným kliknutím. Vybere se, co potřeba. Spustí se defilé kyselin, směsí, sloučenin, hydroxidů, izotopů, polymerů, krystalů, solí, částic, kationtů, aniontů, sacharidů... Roztočí se elektronové slupky. Názorně se složí vzorce, poskládají poučky, nakreslí schémata, utvoří vazby... Od elektrolýzy až po alotropii a polymorfii, od filtrace až po translaci a transkripci, od rozpouštědel až po jaderné štěpení a izomerii a ještě mnohem vícePřesně vidíte, proč a odkud se co bere … Toto nelze nepochopit. Toto nelze zapomenout!

 

SEZNAM TÉMAT - NÁZORNÝCH ANIMACÍ

 

Makrostruktura chemických látek
Chemické vlastnosti látek, Fyzikální vlastnosti látek, Skupenství látek, Pevné skupenství, Kapalné skupenství, Plynné skupenství, Tání, Tuhnutí, Var, Kondenzace, Sublimace, Základní chemické zákony.

Mikrostruktura a chemická vazba
Stavba atomu, Atomový orbital, Modely atomu, Elektronová slupka, Molekulový orbital, Vazby sigma, pí, násobné vazby, Prvek a sloučenina, Molekula, Chemická vazba, Kovalentní vazba, Kovalentní vazba jednoduchá, Kovalentní vazba dvojná, Kovalentní vazba trojná, Koordinačně kovalentní vazba, Iontová vazba, Kovová vazba, Elektronegativita, Znázornění chemické vazby, Vaznost.

Chemická reakce
Reaktivita, Chemická reakce, Exotermická reakce, Endotermická reakce, Zákon o zachování hmotnosti, Reakce a skupenství látek, Zákon stálých poměrů slučovacích, Chemická rovnice, Rychlost reakce a její ovlivnění, Rychlost reakce a teplota, Rychlost reakce a koncentrace, Reakce podle průběhu, Reakce podle druhu přeměny, Katalyzovaná reakce, Neutralizační reakce.

Stavba chemických sloučenin
Izomerie, Krystaly, Krystalová mřížka, Tvar kovalentních sloučenin, Tvar koordinačních sloučenin, Krystalová mřížka prostorová atomová, Krystalová mřížka prostorová iontová, Krystalová mřížka prostorová kovová, Krystalová mřížka molekulová, Van der Waalsovy síly, Vodíkový můstek, Alotropie a polymorfie.

Oxidace, redukce a elektrochemie
Oxidace, Redukce, Oxidační činidlo, Redukční činidlo, Částice beta, Redoxní potenciál, Elektrochemická reakce, Elektrolýza, Elektrolyt, Elektroda, I. Faradayův zákon elektrolýzy, II. Faradayův zákon elektrolýzy, Využití elektrolýzy, Koroze, Galvanický článek, Redoxní reakce, Oxidační číslo.

Chemické směsi
Chemicky čistá látka, Směs, Heterogenní směs, Roztoky, Rozpouštědla, Složení roztoků, Separace směsí, Osmotický tlak, Filtrace, Destilace, Krystalizace, Extrakce, Chromatografie.

Kyseliny, zásady a soli
Dělení látek podle kyselosti, Neutrální roztok, Kyselina, Zásada, pH, Indikátory pH, Neutralizace, Sůl, Příprava solí, Hydrolýza, Minerální kyseliny, Organické kyseliny, Komplexní sůl, Podvojná sůl, Hydrát a bezvodá sůl.

Radioaktivita
Atom, Izotop, Radioizotop, Částice alfa, Částice beta, Částice gama, Radioaktivní přeměna, Rozpadová řada, Poločas rozpadu, Rozpad alfa, Rozpad beta, Řetězová reakce, Termojaderná reakce, Jaderné štěpení, Využití radioaktivity, Radiouhlíkové datování, Radioaktivita.

Periodická tabulka prvků
Periodická tabulka prvků - kovy, polokovy a nekovy, Periody a skupiny - Skupiny prvků I.A a II.A, Přechodné prvky a skupiny prvků III. A až VIII. A, Prvky s protonovými čísly 1 a 2, Prvky s protonovými čísly 3 až 10, Prvky s protonovými čísly 11 ař 18, Prvky s protonovými čísly 19 až 36, Prvky s protonovými čísly 37 až 44, Prvky s protonovými čísly 45 až 54, Prvky s protonovými čísly 55 až 57 a 72 až 76, Lanthanoidy, Prvky s protonovými čísly 77 až 86, Prvky s protonovými čísly 87 až 89 a 104, Aktinoidy.

Chemické vzorce a názvosloví
Značka a název prvku, Chemický vzorec sloučeniny, Chemické názvosloví, Oxidační číslo a názvosloví anorganické chemie, Oxidy a ostatní binární sloučeniny, Názvosloví kyselin a hydroxidů, Názvosloví solí, Názvosloví koordinačních sloučenin, Ionty a atomová skupina, Struktura názvů v organické chemii, Acyklické uhlovodíky, Cyklické uhlovodíky, Názvosloví derivátů uhlovodíků, Názvosloví karboxylových sloučenin, Názvosloví karboxylových kyselin, Názvosloví derivátů karboxylových kyselin, Heterocyklické sloučeniny.

Analytická chemie
Důkaz vody, Důkaz kyslíku, Chemická analýza, Analýza anorganických látek, Titrace, Gravimetrická analýza, Optické metody kvantitativní analýzy, Důkazy kationtů, Důkazy aniontů, Plamenová zkouška, Stanovení teploty tání, Spektroskopie, Hmotnostní spektroskopie, Nukleární magnetická rezonance.

Organická chemie
Uhlovodíky, Vazby uhlovodíků, Aromatické jádro, Izomerie, Alkany, Alkeny, Alkadieny, Alkiny, Cykloalkany, Areny, Ropa, Zemní plyn, Polymery a plasty, Některé druhy plastů, Deriváty uhlovodíků, Halogenderiváty, Nitrosloučeniny, Aminy, Alkoholy I, Alkoholy II, Fenoly, Étery, Aldehydy, Ketony, Karboxylové kyseliny I, Karboxylové kyseliny II, Estery, Tuky, Sacharidy, Monosacharidy, Oligosacharidy, Polysacharidy.

Bílkoviny a nukleové kyseliny
Aminokyseliny, Přehled aminokyselin, Peptidová vazba, Bílkovina, Struktura bílkovin, Nukleové kyseliny, Nukleotid, RNA, DNA, Genetický kód, Replikace DNA, Transkripce, Translace, Základ dědičnosti.

Chemická anorganická výroba
Výroba železa, Výroba oceli, Výroba hydroxidu sodného, Výroba chlóru, Výroba hliníku, Výroba kyseliny sírové, Výroby kyseliny chlorovodíkové, Výroba olova, Výroby zinku, Výroba mědi, Výroba keramiky a porcelánu, Výroba skla.

Chemická organická výroba
Výroba cukru z cukrové řepy, Výroba piva, Výroba vína, Oleje a tuky, Detergenty a mýdla, Zpracování mléka, Výroba lihu, Výroba kyseliny octové, Výroba kaučuku, Výroba papíru.

Chemie a život
Spalování, Voda a její koloběh v přírodě, Vzduch, Dýchání, Fotosyntéza, Koloběh síry, Koloběh uhlíku, Koloběh dusíku, Chemická laboratoř I, Chemická laboratoř II.

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.