0 Kč s DPH

Domácí UČITEL - MATEMATIKA

Rychlá POMOC V KAŽDÉ SITUACI. Okamžitě najdete, co právě potřebujete. SEZNAM VŠECH TÉMAT - NÁZORNÝCH ANIMACÍ níže. Doručení IHNED poštou AŽ DO DOMU na USB Flash 32GB (fleška). K tomu navíc jako BONUS ZDARMA přístup na webový PORTÁL, rozšířená non-stop podpora + aktualizace z webu. Ideální DOMÁCÍ UČITEL, který je POŘÁD K DISPOZICI, a za kterého už NEMUSÍTE ZNOVU NIC PLATIT. Velmi poutavé. Nad slunce jasné. Vysoce účinné. Znalosti natrvalo. Žádné zapomínání.

MAKETU stahujte ZDE.

CENA JE VČETNĚ FLEŠKY A POŠTOVNÉHO

(cena pro SLOVENSKO je 37 €

Vložte do košíku v Kč a jak platit ze SR zjistěte zde.)

 

Cena:
726 Kč s DPH
600 Kč bez DPH
ks

Domácí UČITEL - MATEMATIKA

OBDRŽÍTE TOTO VŠECHNO:

CENA JE VČETNĚ FLEŠKY A POŠTOVNÉHO

  

1. Animace - Vyberete okamžitě podle tématu, které právě potřebujete!

375 animací v 23 tématických složkách. Složité vysvětlování, co a proč se odehrálo, aby vznikl vzorec nebo poučka se nahrazuje přímým pozorováním, jak se toto děje. Animace poutají pozornost, podávají přehled látky uceleně a v pohybu, běží živě a přímo před očima, na minimum zkracují potřebný čas. Jsou krokem k modernímu dynamickému a poutavému vzdělávání a sebevzdělání. Podněcují chuť se učit a vědět více. 

Hladce běží na všech standardních tabletech, mobilech, noteboocích, počítačích, videopřehrávačích i herních konzolích či televizích s internetovým připojením nebo USB Flash. Pro Android, iOS (Apple/Mac), Win a všechny další běžně rozšířené operační systémy. 

Animace pracují přímo z flešky a spouští se kliknutím na vybraný soubor s koncovkou „mp4“. Vyhledají se přímo v adresáři podle potřeby a aktivují se. Ovládání je bezproblémové, snadné a stejné jako u všech standardních videosekvencí.

  

2. Panely - Vyberete okamžitě podle tématu, které právě potřebujete!

1123 panelů v 399 tématických složkách. Panely sekvenčně zachycují klíčové okamžiky animovaného děje, umožňují jej zobrazit a vytisknout. Hodí se tam, kde je potřebné si látku a nejdůležitější informace ještě více připomenout a vštípit. Panely se aktivují přímo z flešky kliknutím na vybraný soubor s koncovkou „jpg“.

  

3. Hypertext - Vyberete okamžitě podle tématu, které právě potřebujete!

Hypertextová verze pracuje na operačním systému Win a integruje do vnitřně souvislého a provázaného celku všechna témata. Je vybavena fulltextovým vyhledáváním a interaktivním fázováním živých prezentací a výkladu. Zvýrazněné hypertextové linky umožňují z kteréhokoli místa přeskočit přímo do navazujícího či souvisejícího tématu. Hypertext jedním velkým úderem překonává všechny slabiny suchopárného biflování, školometství a strnulé abstraktní představivosti. 

Práce je v integrované hypertextové verzi dynamická a efektivní. Umožňuje rovněž využití při kolektivních formách vzdělávání a na interaktivních tabulích. Program se spustí jediným kliknutím. Vybere se, co potřeba… a už se přímo před očima dává do pohybu podivuhodný svět množin, přímek, úseček, funkcí, souřadnic, úhlů, těles, rovin, závorek, bodů, rovnic a zlomků…Začnou se skládat vzorečkykreslit křivky, posouvat veličiny, tvořit poučkyotáčet tělesakrátit zlomky, rozbíhat obrazce, pojmenovávat úhly. Od množin až po integrály. Od trojčlenek až po posloupnosti a ještě mnohem více. Přesně vidíte, proč a odkud se co bere … Toto nelze nepochopit. Toto nelze zapomenout!

 

VŠECHNO pracuje HLADCE přímo z flešky (USB). Vůbec ŽÁDNÉ INSTALACE. Vůbec ŽÁDNÉ ZMATEČNÍ REGISTRACE.

 

 

SEZNAM VŠECH TÉMAT - NÁZORNÝCH ANIMACÍ 


Číselné obory
Číselný obor, Sčítání, Násobení, Odčítání, Dělení, Přirozená čísla, Prvočíslo, Společný dělitel, Společný násobek, Celá čísla, Sudé a liché číslo, Racionální čísla, Vlastnosti zlomků, Početní operace se zlomky, Reálná čísla, Absolutní hodnota, Interval, Komplexní čísla, Tvary komplexních čísel, Rovnost, Nerovnost, Pravidla pro počítání s nerovnostmi.

Procenta, poměr a úměra
Řešení procent přes 1%, Řešení procent trojčlenkou, Řešení procent pomocí vzorce, Poměr jednoduchý, Poměr postupný, Úměra přímá, Úměra nepřímá, Trojčlenka, Měřítko mapy a plánu, Jedno procento, Promile, Procentový základ, Počet procent, Procentová část.

Množiny
Množina, Prázdná množina, Konečná množina, Určení množiny, Podmnožina, Rovnost množin, Průnik množin, Sjednocení množin, Rozdíl množin, Doplněk.

Mocniny, odmocniny, algebraické výrazy
Algebraický výraz, Mnohočleny, Rozklad mnohočlenů, Sčítání mnohočlenů, Odčítání mnohočlenů, Násobení mnohočlenů, Dělení mnohočlenů, Mocnina s přirozeným exponentem, Mocnina s celočíselným exponentem, Mocnina s racionálním exponentem, Pravidla pro počítání s mocninami, Odmocnina, Pravidla pro počítání s odmocninami.

Rovnice a nerovnice
Lineární rovnice, Typy kvadratických rovnic, Řešení úplné kvadratické rovnice, Řešení kvadratické rovnice bez absolutního členu, Řešení ryze kvadratické rovnice, Rovnice s neznámou v odmocněnci, Řešení rovnic s absolutní hodnotou, Řešení soustavy rovnic substituční metodou, Řešení soustavy rovnic sčítací metodou, Nerovnice v podílovém tvaru, Kvadratické nerovnice, Nerovnice s absolutní hodnotou, Exponenciální rovnice, Lineární nerovnice, Logaritmus, Pravidla pro počítání s logaritmy, Logaritmické rovnice.

Úhly
Úhel, Vyjádření úhlů ve stupňové míře, Vyjádření úhlů v obloukové míře, Konvexní a nekonvexní úhel, Nulový úhel, Dutý úhel, Přímý úhel, Plný úhel, Pravý úhel, Kosý úhel, Styčné úhly, Výplňkové úhly, Vedlejší úhly, Doplňkové úhly, Vrcholový úhel, Střídavé a souhlasné úhly.

Trojúhelníky
Trojúhelník, Trojúhelníková nerovnost, Výška v trojúhelníku, Těžnice v trojúhelníku, Střední příčka v trojúhelníku, Trojúhelník ostroúhlý, Trojúhelník tupoúhlý, Trojúhelník rovnoramenný, Trojúhelník rovnostranný, Trojúhelník různostranný, Trojúhelník pravoúhlý, Goniometrická funkce ostrého úhlu, Kružnice vepsaná trojúhelníku, Kružnice opsaná trojúhelníku, Sinová věta, Kosinová věta, Pythagorova věta, Shodnost trojúhelníků, Věta sss, Věta sus, Věta usu, Věta Ssu.

Čtyřúhelníky
Čtyřúhelník, Součet vnitřních úhlů čtyřúhelníka, Konvexní čtyřúhelník, Nekonvexní čtyřúhelník, Různoběžník, Výšky v čtyřúhelníku, Kružnice opsaná čtyřúhelníku, Kružnice vepsaná čtyřúhelníku, Čtverec, Obdélník, Rovnoběžník, Kosočtverec, Kosodélník, Lichoběžník obecný, Lichoběžník pravoúhlý, Lichoběžník rovnoramenný.

Kruh a kružnice
Kruh, Kruhová úseč, Kruhová výseč, Mezikruží, Oblouk kružnice, Obvodový úhel, Středový úhel, Thaletova věta, Kružnice, Poloměr kružnice, Průměr kružnice, Délka kružnice, Vzájemná poloha kružnice a přímky, Vzájemná poloha dvou kružnic.

Obvody a obsahy
Obvod a obsah trojúhelníka, Obvod kruhu, Obsah kruhu, Obvod lichoběžníka, Obsah lichoběžníka, Obvod čtverce, Obsah čtverce, Obvod obdélníka, Obsah obdélníka, Obvod kosodélníka, Obsah kosodélníka, Obvod kosočtverce, Obsah kosočtverce.

Povrchy a objemy těles
Povrch krychle, Objem krychle, Povrch hranolu, Objem hranolu, Povrch válce, Objem válce, Povrch koule, Objem koule, Povrch jehlanu, Objem jehlanu, Povrch komolého jehlanu, Objem komolého jehlanu, Povrch kužele, Objem kužele, Povrch komolého kužele, Objem komolého kužele, Povrch kvádru, Objem kvádru.

Kuželosečky
Typy kuželoseček, Kružnice se středem v Oxy, Středový tvar rovnice kružnice, Obecný tvar rovnice kružnice, Vzájemná poloha bodu a kružnice, Vzájemná poloha přímky a kružnice, Elipsa, Středový tvar rovnice elipsy, Rovnice elipsy se středem v Oxy, Vzájemná poloha bodu a elipsy, Obecná rovnice elipsy, Hyperbola, Asymptoty hyperboly, Obecná rovnice hyperboly, Rovnoosá hyperbola, Středový tvar rovnice hyperboly, Rovnice hyperboly se středem v Oxy, Vzájemná poloha bodu a hyperboly, Vzájemná poloha přímky a hyperboly, Parabola, Obecná rovnice paraboly, Vrcholová rovnice paraboly, Vrcholová rovnice paraboly s vrcholem v Oxy, Vzájemná poloha bodu a paraboly, Vzájemná poloha přímky a paraboly.

Funkce
Funkce, Funkce rostoucí, Funkce klesající, Funkce prostá, Funkce sudá, Funkce lichá, Funkce shora omezená, Funkce zdola omezená, Funkce omezená, Minimum funkce, Maximum funkce, Periodická funkce, Inverzní funkce, Funkce lineární, Funkce kvadratická, Mocnina funkce se sudým kladným exponentem, Mocnina funkce s lichým kladným exponentem, Mocnina funkce se sudým záporným exponentem, Mocnina funkce s lichým záporným exponentem, Lineárně lomená funkce, Exponenciální funkce, Logaritmická funkce, Nepřímá úměrnost.

Goniometrie
Orientovaný úhel, Jednotková kružnice, Funkce sinus, Funkce kosinus, Funkce tangens, Funkce kotangens, Součtové vzorce, Vztahy mezi funkcemi stejného argumentu, Vzorce dvojnásobného argumentu, Vzorce polovičního argumentu, Součty goniometrických funkcí, Rozdíly goniometrických funkcí, Vztahy mezi funkcemi doplňkových úhlů, Goniometrické rovnice.

Geometrická zobrazení v rovině
Geometrické zobrazení v rovině, Shodná zobrazení, Posunutí, Otočení, Osová souměrnost, Středová souměrnost, Podobnost, Stejnolehlost, Podobnost trojúhelníků, Věta sus o podobnosti trojúhelníků, Věta Ssu o podobnosti trojúhelníků, Věta uu o podobnosti trojúhelníků.

Přímka v analytické geometrii
Polohy přímek v rovině, Polohy přímek v prostoru, Rovnoběžné přímky v prostoru, Různoběžné přímky v prostoru, Střed úsečky v rovině, Střed úsečky v prostoru, Vzdálenost dvou bodů v rovině, Vzdálenost dvou bodů v prostoru, Vzdálenost dvou přímek v prostoru, Směrnicový tvar rovnice přímky, Parametrické vyjádření přímky v rovině, Obecná rovnice přímky, Vzdálenost bodu od přímky v rovině, Vzdálenost bodu od přímky v prostoru, Odchylka a kolmost dvou přímek, Odchylka dvou přímek v prostoru, Parametrické vyjádření přímky v prostoru.

Rovina v analytické geometrii
Určení roviny, Parametrické vyjádření roviny, Obecná rovnice roviny, Rovina procházející počátkem soustavy souřadné, Rovina rovnoběžná s osou x, Rovina rovnoběžná s osou y, Rovina rovnoběžná s osou z, Rovina rovnoběžná s rovinou xy, Rovina rovnoběžná s rovinou xz, Rovina rovnoběžná s rovinou yz, Přímka rovnoběžná s rovinou, Přímka různoběžná s rovinou, Různoběžné roviny, Rovnoběžné roviny, Vzdálenost bodu od roviny, Vzdálenost přímky od roviny, Vzdálenost dvou přímek v rovině, Vzdálenost dvou rovnoběžných rovin, Odchylka přímky od roviny, Odchylka dvou rovin.

Vektorová algebra
Vektor, Nulový vektor, Souhlasné rovnoběžné vektory, Nesouhlasné rovnoběžné vektory, Souřadnice vektoru na přímce, Souřadnice vektoru v rovině, Souřadnice vektoru v prostoru, Velikost vektoru, Součet vektorů, Opačný vektor, Rozdíl vektorů, Součin vektoru a čísla, Rovnost vektorů, Lineární kombinace vektorů, Lineárně závislé a nezávislé vektory, Skalární součin vektorů, Úhel dvou vektorů, Kolmost vektorů, Vektorový součin, Soustava souřadnic v rovině, Soustava souřadnic v prostoru.

Posloupnosti a řady
Posloupnost, Ohraničená posloupnost, Rostoucí posloupnost, Klesající posloupnost, Konečná posloupnost, Nekonečná posloupnost, Aritmetická posloupnost, Geometrická posloupnost, Vzorce pro aritmetickou posloupnost, Vzorce pro geometrickou posloupnost, Limita posloupnosti, Početní operace s limitami, Řada, Geometrická řada.

Základy infinitezimálního počtu
Delta - okolí bodu, Spojitost funkce v bodu, Limita funkce, Pravidla pro počítání s limitami funkcí, Derivace funkce v bodu, Derivace složené funkce, Pravidla pro počítání s derivacemi, Tabulka derivací, Primitivní funkce, Neurčitý integrál funkce, Vzorce pro integraci funkcí, Věty pro výpočet integrálů, Určitý integrál, Věty pro výpočty určitého integrálu, Newtonův-Leibnitzův vzorec, Obsah křivočarého lichoběžníku, Obsah rovinného obrazce.

Komplexní čísla
Algebraický tvar komplexního čísla, Goniometrický tvar komplexního čísla, Součet komplexních čísel, Rozdíl komplexních čísel, Součin komplexních čísel, Podíl komplexních čísel, Komplexně sdružené číslo, Rovnost komplexních čísel, Komplexní a imaginární jednotka, Moivreova věta, Gaussova rovina.

Kombinatorika
Variace bez opakování, Variace s opakováním, Permutace bez opakování, Permutace s opakováním, Kombinace bez opakování, Kombinace s opakováním, Binomická věta, Faktoriál, Kombinační číslo.

Pravděpodobnost a statistika
Klasická definice pravděpodobnosti, Jev jistý, Jev náhodný, Jev nemožný, Disjunktní jev, Podmíněná pravděpodobnost, Statistický soubor, Třída.

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.