0 Kč s DPH

MATEMATIKA, FYZIKA, CHEMIE na dosah ruky

Obdržíte: 907 animací s možností odkrokování, ukazujících názorně odvozování vzorců, průběh pokusů a více, 873 videí přibližujících živě a přímo před očima důkazy zákonů, pravidel a pouček, 3193 obsažných výukových panelů a ještě mnohem více...

Cena:
242 Kč s DPH
200 Kč bez DPH
ks

MATEMATIKA, FYZIKA, CHEMIE na dosah ruky

Skládá se z těchto 3 velkých kompletů, které všechny obdržíte:

1. MATEMATIKA

Obrovské množství interaktivních situací dává spolu s rychlým vyhledáním a výběrem skvělou možnost okamžitě se naučit, co potřeba. Vše probíhá živě, přímo před očima. Skládají se vzorečky, kreslí křivky, nabíhají veličiny, tvoří poučky, otáčejí tělesa, krátí se zlomky, rozkreslují obrazce, označují úhly a ještě mnohem více. Přesně vidíte, proč a odkud se co bere … Toto nelze nepochopit. Toto nelze zapomenout. K tomu navíc jako BONUS přístup na webový PORTÁL, rozšířená non-stop podpora + aktualizace z webu.

2. FYZIKA

VŠECHNO pracuje HLADCE přímo z flešky (USB Flash). Opět ŽÁDNÉ INSTALACE. Vůbec ŽÁDNÉ ZMATEČNÍ REGISTRACE. Jako BONUS přístup na webový PORTÁL, rozšířená non-stop podpora + aktualizace z webu. Rychlá POMOC V KAŽDÉ SITUACI. Okamžitě najdete, co právě potřebujete. Pro okamžité pochopení a snadné zapamatování je všechno v pohybu. Odhalují se zákony Keplerovy, Kirchhoffovy, Newtonovy, Archimédův, Avogadrův a mnoho dalších, kreslí se stupnice, působí síly, tlaky, proudy, tvoří se poučky, rozbíhají nákresy, pracují mechanismy a řezy, otáčejí se rotory, účinkují magnety, vykreslují se obrazce, pojmenovávají veličiny a ještě mnohem více. 

3. CHEMIE

Opět rychlá POMOC V KAŽDÉ SITUACI. Okamžitě najdete, co právě potřebujete. Spustí se defilé kyselin, směsí, sloučenin, hydroxidů, izotopů, polymerů, krystalů, solí, částic, kationtů, aniontů, sacharidů... Roztočí se elektronové slupky. Názorně se složí vzorce, poskládají poučky, nakreslí schémata, utvoří vazby... Od elektrolýzy až po alotropii a polymorfii, od filtrace až po translaci a transkripci, od rozpouštědel až po jaderné štěpení a izomerii a ještě mnohem více. Přesně vidíte, proč a odkud se co bere … Jako BONUS přístup na webový PORTÁL, rozšířená non-stop podpora + aktualizace z webu.

 

Chcete VĚDĚT VÍCE?

Zde jsou podrobnosti:

1. MATEMATIKA

1. Animace - Vyberete okamžitě podle tématu, které právě potřebujete!

375 animací v 23 tématických složkách. Složité vysvětlování, co a proč se odehrálo, aby vznikl vzorec nebo poučka se nahrazuje přímým pozorováním, jak se toto děje. Animace poutají pozornost, podávají přehled látky uceleně a v pohybu, běží živě a přímo před očima, na minimum zkracují potřebný čas. Jsou krokem k modernímu dynamickému a poutavému vzdělávání a sebevzdělání. Podněcují chuť se učit a vědět více. Hladce běží na všech standardních tabletech, mobilech, noteboocích, počítačích, videopřehrávačích i herních konzolích či televizích s internetovým připojením nebo USB Flash. Pro Android, iOS (Apple/Mac), Win a všechny další běžně rozšířené operační systémy.

Animace pracují přímo z flešky (USB Flash) a spouští se kliknutím na vybraný soubor s koncovkou „mp4“. Vyhledají se přímo v adresáři podle potřeby a aktivují se. Ovládání je bezproblémové, snadné a stejné jako u všech standardních videosekvencí.

2. Panely - Vyberete okamžitě podle tématu, které právě potřebujete!

1123 panelů v 399 tématických složkách. Panely sekvenčně zachycují klíčové okamžiky animovaného děje, umožňují jej zobrazit a vytisknout. Hodí se tam, kde je potřebné si látku a nejdůležitější informace ještě více připomenout a vštípit. Panely se aktivují přímo z flešky (USB Flash) kliknutím na vybraný soubor s koncovkou „jpg“.

3. Hypertext - Vyberete okamžitě podle tématu, které právě potřebujete!

Hypertextová verze pracuje na operačním systému Win a integruje do vnitřně souvislého a provázaného celku všechna témata. Je vybavena fulltextovým vyhledáváním a interaktivním fázováním živých prezentací a výkladu. Zvýrazněné hypertextové linky umožňují z kteréhokoli místa přeskočit přímo do navazujícího či souvisejícího tématu. Hypertext jedním velkým úderem překonává všechny slabiny suchopárného biflování, školometství a strnulé abstraktní představivosti.

Práce je v integrované hypertextové verzi dynamická a efektivní. Umožňuje rovněž využití při kolektivních formách vzdělávání a na interaktivních tabulích. Program se spustí jediným kliknutím. Vybere se, co potřeba… a už se přímo před očima dává do pohybu podivuhodný svět množin, přímek, úseček, funkcí, souřadnic, úhlů, těles, rovin, závorek, bodů, rovnic a zlomků…Začnou se skládat vzorečky, kreslit křivky, posouvat veličiny, tvořit poučky, otáčet tělesa, krátit zlomky, rozbíhat obrazce, pojmenovávat úhly. Od množin až po integrály. Od trojčlenek až po posloupnosti a ještě mnohem více. Přesně vidíte, proč a odkud se co bere … Toto nelze nepochopit. Toto nelze zapomenout!

  

SEZNAM VŠECH TÉMAT - NÁZORNÝCH ANIMACÍ

 

Číselné obory
Číselný obor, Sčítání, Násobení, Odčítání, Dělení, Přirozená čísla, Prvočíslo, Společný dělitel, Společný násobek, Celá čísla, Sudé a liché číslo, Racionální čísla, Vlastnosti zlomků, Početní operace se zlomky, Reálná čísla, Absolutní hodnota, Interval, Komplexní čísla, Tvary komplexních čísel, Rovnost, Nerovnost,
Pravidla pro počítání s nerovnostmi.

Procenta, poměr a úměra
Řešení procent přes 1%, Řešení procent trojčlenkou, Řešení procent pomocí vzorce, Poměr jednoduchý, Poměr postupný, Úměra přímá, Úměra nepřímá, Trojčlenka, Měřítko mapy a plánu, Jedno procento, Promile, Procentový základ, Počet procent, Procentová část.

Množiny
Množina, Prázdná množina, Konečná množina, Určení množiny, Podmnožina, Rovnost množin, Průnik množin, Sjednocení množin, Rozdíl množin, Doplněk.

Mocniny, odmocniny, algebraické výrazy
Algebraický výraz, Mnohočleny, Rozklad mnohočlenů, Sčítání mnohočlenů, Odčítání mnohočlenů, Násobení mnohočlenů, Dělení mnohočlenů, Mocnina s přirozeným exponentem, Mocnina s celočíselným exponentem, Mocnina s racionálním exponentem, Pravidla pro počítání s mocninami, Odmocnina, Pravidla pro počítání s odmocninami.

Rovnice a nerovnice
Lineární rovnice, Typy kvadratických rovnic, Řešení úplné kvadratické rovnice, Řešení kvadratické rovnice bez absolutního členu, Řešení ryze kvadratické rovnice, Rovnice s neznámou v odmocněnci, Řešení rovnic s absolutní hodnotou, Řešení soustavy rovnic substituční metodou, Řešení soustavy rovnic sčítací metodou, Nerovnice v podílovém tvaru, Kvadratické nerovnice, Nerovnice s absolutní hodnotou, Exponenciální rovnice, Lineární nerovnice, Logaritmus, Pravidla pro počítání s logaritmy, Logaritmické rovnice.

Úhly
Úhel, Vyjádření úhlů ve stupňové míře, Vyjádření úhlů v obloukové míře, Konvexní a nekonvexní úhel, Nulový úhel, Dutý úhel, Přímý úhel, Plný úhel, Pravý úhel, Kosý úhel, Styčné úhly, Výplňkové úhly, Vedlejší úhly, Doplňkové úhly, Vrcholový úhel, Střídavé a souhlasné úhly.

Trojúhelníky
Trojúhelník, Trojúhelníková nerovnost, Výška v trojúhelníku, Těžnice v trojúhelníku, Střední příčka v trojúhelníku, Trojúhelník ostroúhlý, Trojúhelník tupoúhlý, Trojúhelník rovnoramenný, Trojúhelník rovnostranný, Trojúhelník různostranný, Trojúhelník pravoúhlý, Goniometrická funkce ostrého úhlu, Kružnice vepsaná trojúhelníku, Kružnice opsaná trojúhelníku, Sinová věta, Kosinová věta, Pythagorova věta, Shodnost trojúhelníků, Věta sss, Věta sus, Věta usu, Věta Ssu.

Čtyřúhelníky
Čtyřúhelník, Součet vnitřních úhlů čtyřúhelníka, Konvexní čtyřúhelník, Nekonvexní čtyřúhelník, Různoběžník, Výšky v čtyřúhelníku, Kružnice opsaná čtyřúhelníku, Kružnice vepsaná čtyřúhelníku, Čtverec, Obdélník, Rovnoběžník, Kosočtverec, Kosodélník, Lichoběžník obecný, Lichoběžník pravoúhlý, Lichoběžník rovnoramenný.

Kruh a kružnice
Kruh, Kruhová úseč, Kruhová výseč, Mezikruží, Oblouk kružnice, Obvodový úhel, Středový úhel, Thaletova věta, Kružnice, Poloměr kružnice, Průměr kružnice, Délka kružnice, Vzájemná poloha kružnice a přímky, Vzájemná poloha dvou kružnic.

Obvody a obsahy
Obvod a obsah trojúhelníka, Obvod kruhu, Obsah kruhu, Obvod lichoběžníka, Obsah lichoběžníka, Obvod čtverce, Obsah čtverce, Obvod obdélníka, Obsah obdélníka, Obvod kosodélníka, Obsah kosodélníka, Obvod kosočtverce, Obsah kosočtverce.

Povrchy a objemy těles
Povrch krychle, Objem krychle, Povrch hranolu, Objem hranolu, Povrch válce, Objem válce, Povrch koule, Objem koule, Povrch jehlanu, Objem jehlanu, Povrch komolého jehlanu, Objem komolého jehlanu, Povrch kužele, Objem kužele, Povrch komolého kužele, Objem komolého kužele, Povrch kvádru, Objem kvádru.

Kuželosečky
Typy kuželoseček, Kružnice se středem v Oxy, Středový tvar rovnice kružnice, Obecný tvar rovnice kružnice, Vzájemná poloha bodu a kružnice, Vzájemná poloha přímky a kružnice, Elipsa, Středový tvar rovnice elipsy, Rovnice elipsy se středem v Oxy, Vzájemná poloha bodu a elipsy, Obecná rovnice elipsy, Hyperbola, Asymptoty hyperboly, Obecná rovnice hyperboly, Rovnoosá hyperbola, Středový tvar rovnice hyperboly, Rovnice hyperboly se středem v Oxy, Vzájemná poloha bodu a hyperboly, Vzájemná poloha přímky a hyperboly, Parabola, Obecná rovnice paraboly, Vrcholová rovnice paraboly, Vrcholová rovnice paraboly s vrcholem v Oxy, Vzájemná poloha bodu a paraboly, Vzájemná poloha přímky a paraboly.

Funkce
Funkce, Funkce rostoucí, Funkce klesající, Funkce prostá, Funkce sudá, Funkce lichá, Funkce shora omezená, Funkce zdola omezená, Funkce omezená, Minimum funkce, Maximum funkce, Periodická funkce, Inverzní funkce, Funkce lineární, Funkce kvadratická, Mocnina funkce se sudým kladným exponentem, Mocnina funkce s lichým kladným exponentem, Mocnina funkce se sudým záporným exponentem, Mocnina funkce s lichým záporným exponentem, Lineárně lomená funkce, Exponenciální funkce, Logaritmická funkce, Nepřímá úměrnost.

Goniometrie
Orientovaný úhel, Jednotková kružnice, Funkce sinus, Funkce kosinus, Funkce tangens, Funkce kotangens, Součtové vzorce, Vztahy mezi funkcemi stejného argumentu, Vzorce dvojnásobného argumentu, Vzorce polovičního argumentu, Součty goniometrických funkcí, Rozdíly goniometrických funkcí, Vztahy mezi funkcemi doplňkových úhlů, Goniometrické rovnice.

Geometrická zobrazení v rovině
Geometrické zobrazení v rovině, Shodná zobrazení, Posunutí, Otočení, Osová souměrnost, Středová souměrnost, Podobnost, Stejnolehlost, Podobnost trojúhelníků, Věta sus o podobnosti trojúhelníků, Věta Ssu o podobnosti trojúhelníků, Věta uu o podobnosti trojúhelníků.

Přímka v analytické geometrii
Polohy přímek v rovině, Polohy přímek v prostoru, Rovnoběžné přímky v prostoru, Různoběžné přímky v prostoru, Střed úsečky v rovině, Střed úsečky v prostoru, Vzdálenost dvou bodů v rovině, Vzdálenost dvou bodů v prostoru, Vzdálenost dvou přímek v prostoru, Směrnicový tvar rovnice přímky, Parametrické vyjádření přímky v rovině, Obecná rovnice přímky, Vzdálenost bodu od přímky v rovině, Vzdálenost bodu od přímky v prostoru, Odchylka a kolmost dvou přímek, Odchylka dvou přímek v prostoru, Parametrické vyjádření přímky v prostoru.

Rovina v analytické geometrii
Určení roviny, Parametrické vyjádření roviny, Obecná rovnice roviny, Rovina procházející počátkem soustavy souřadné, Rovina rovnoběžná s osou x, Rovina rovnoběžná s osou y, Rovina rovnoběžná s osou z, Rovina rovnoběžná s rovinou xy, Rovina rovnoběžná s rovinou xz, Rovina rovnoběžná s rovinou yz, Přímka rovnoběžná s rovinou, Přímka různoběžná s rovinou, Různoběžné roviny, Rovnoběžné roviny, Vzdálenost bodu od roviny, Vzdálenost přímky od roviny, Vzdálenost dvou přímek v rovině, Vzdálenost dvou rovnoběžných rovin, Odchylka přímky od roviny, Odchylka dvou rovin.

Vektorová algebra
Vektor, Nulový vektor, Souhlasné rovnoběžné vektory, Nesouhlasné rovnoběžné vektory, Souřadnice vektoru na přímce, Souřadnice vektoru v rovině, Souřadnice vektoru v prostoru, Velikost vektoru, Součet vektorů, Opačný vektor, Rozdíl vektorů, Součin vektoru a čísla, Rovnost vektorů, Lineární kombinace vektorů, Lineárně závislé a nezávislé vektory, Skalární součin vektorů, Úhel dvou vektorů, Kolmost vektorů, Vektorový součin, Soustava souřadnic v rovině, Soustava souřadnic v prostoru.

Posloupnosti a řady
Posloupnost, Ohraničená posloupnost, Rostoucí posloupnost, Klesající posloupnost, Konečná posloupnost, Nekonečná posloupnost, Aritmetická posloupnost, Geometrická posloupnost, Vzorce pro aritmetickou posloupnost, Vzorce pro geometrickou posloupnost, Limita posloupnosti, Početní operace s limitami, Řada, Geometrická řada.

Základy infinitezimálního počtu
Delta - okolí bodu, Spojitost funkce v bodu, Limita funkce, Pravidla pro počítání s limitami funkcí, Derivace funkce v bodu, Derivace složené funkce, Pravidla pro počítání s derivacemi, Tabulka derivací, Primitivní funkce, Neurčitý integrál funkce, Vzorce pro integraci funkcí, Věty pro výpočet integrálů, Určitý integrál, Věty pro výpočty určitého integrálu, Newtonův-Leibnitzův vzorec, Obsah křivočarého lichoběžníku, Obsah rovinného obrazce.

Komplexní čísla
Algebraický tvar komplexního čísla, Goniometrický tvar komplexního čísla, Součet komplexních čísel, Rozdíl komplexních čísel, Součin komplexních čísel, Podíl komplexních čísel, Komplexně sdružené číslo, Rovnost komplexních čísel, Komplexní a imaginární jednotka, Moivreova věta, Gaussova rovina.

Kombinatorika
Variace bez opakování, Variace s opakováním, Permutace bez opakování, Permutace s opakováním, Kombinace bez opakování, Kombinace s opakováním, Binomická věta, Faktoriál, Kombinační číslo.

Pravděpodobnost a statistika
Klasická definice pravděpodobnosti, Jev jistý, Jev náhodný, Jev nemožný, Disjunktní jev, Podmíněná pravděpodobnost, Statistický soubor, Třída.

 

2. FYZIKA

1 Animace - Vyberete okamžitě podle bloků a tématu, které právě potřebujete!

237 animací v 15 tématických složkách. Složité vysvětlování, co a proč se odehrálo, aby vznikl vzorec nebo poučka se nahrazuje přímým pozorováním, jak se toto děje. Animace poutají pozornost, podávají přehled látky uceleně a v pohybu, běží živě a přímo před očima, na minimum zkracují potřebný čas. Jsou krokem k modernímu dynamickému a poutavému vzdělávání a sebevzdělání. Podněcují chuť se učit a vědět více. 

Hladce běží na všech standardních tabletech, mobilech, noteboocích, počítačích, videopřehrávačích i herních konzolích či televizích s internetovým připojením nebo USB Flash. Pro Android, iOS (Apple/Mac), Win a všechny další běžně rozšířené operační systémy. 

Animace pracují přímo z flešky (USB Flash) a spouští se kliknutím na vybraný soubor s koncovkou „mp4“. Vyhledají se přímo v adresáři podle potřeby a aktivují se. Ovládání je bezproblémové, snadné a stejné jako u všech standardních videosekvencí.

2 Panely - Vyberete okamžitě podle bloků a tématu, které právě potřebujete!

988 panelů v 270 tématických složkách. Panely sekvenčně zachycují klíčové okamžiky animovaného děje, umožňují jej zobrazit a vytisknout. Hodí se tam, kde je potřebné si látku a nejdůležitější informace ještě více připomenout a vštípit. Panely se aktivují přímo z flešky (USB Flash) kliknutím na vybraný soubor s koncovkou „jpg“.

3 Hypertext - Vyberete okamžitě podle bloků a tématu, které právě potřebujete!

Hypertextová verze pracuje na operačním systému Win a integruje do vnitřně souvislého a provázaného celku všechna témata. Je vybavena fulltextovým vyhledáváním a interaktivním fázováním živých prezentací a výkladu. Zvýrazněné hypertextové linky umožňují z kteréhokoli místa přeskočit přímo do navazujícího či souvisejícího tématu. Hypertext jedním velkým úderem překonává všechny slabiny suchopárného biflování, školometství a strnulé abstraktní představivosti. 

Práce je v integrované hypertextové verzi dynamická a efektivní. Umožňuje rovněž využití při kolektivních formách vzdělávání a na interaktivních tabulích. Program se spustí jediným kliknutím. Vybere se, co potřeba. Začnou se skládat zákony Keplerovy, Kirchhoffovy, Newtonovy, Archimédův, Avogadrův a mnoho dalších, začnou se kreslit stupnice, působit síly, tlaky, proudy, tvořit poučky, rozbíhat nákresy, mechanismy a řezy, otáčet rotory, účinkovat magnety, vykreslovat obrazce, pojmenovávat veličiny a ještě mnohem více. Toto nelze nepochopit. Toto nelze zapomenout!

​ 

SEZNAM TÉMAT - NÁZORNÝCH ANIMACÍ

 

Atomy a molekuly
Atom, Jádro atomu, Proton, Neutron, Elektron, Model atomu, Kladný iont, Záporný iont, Protonové číslo, Nukleonové číslo, Elementární náboj, Molekula, Prvek, Sloučenina, Pevná látka, Kapalina, Plyn, Brownův pohyb, Difúze.

Pohyb
Pohyb, Trajektorie, Dráha, Rovnoměrný pohyb, Nerovnoměrný pohyb, Přímočarý pohyb, Křivočarý pohyb, Otáčivý pohyb, Posuvný pohyb, I. Newtonův pohybový zákon, II. Newtonův pohybový zákon, III. Newtonův pohybový zákon, Rychlost, Zrychlení.

Síla
Síla, Newton, Gravitační síla, Elektrická síla, Magnetická síla, Tlaková síla a tlak, Jaderná síla, Třecí síla, Skládání sil na přímce, Skládání různoběžných sil, Vztlaková síla, Síly v rovnováze, Tíha.

Jednoduché stroje
Nakloněná rovina, Páka, Moment síly na páce, Páka jednozvratná, Páka dvojzvratná, Přezmen, Kolo na hřídeli, Páka v rovnováze, Rovnoramenná váha, Rovnoramenná páka, Kladka pevná, Moment síly na kladce, Kladka volná, Kladkostroj.

Práce a energie
Práce, Joule, Výkon, Watt, Energie, Potenciální (polohová) energie, Energie pružnosti, Gravitační potenciální energie, Molekulární potenciální energie, Kinetická (pohybová) energie, Translační kinetická energie, Rotační kinetická energie, Vibrační kinetická energie, Elektrická energie, Světelná energie, Mechanická energie, Vnitřní energie.

Teplo
Teplo, Tepelná výměna, Tepelná výměna vedením, Tepelná výměna prouděním, Tepelná výměna zářením, Teplota, Teploměr, Termodynamická stupnice, Celsiova stupnice, Změna teploty těles, Teplotní roztažnost, Tepelná kapacita, Měrná tepelná kapacita, Změna fyzikálního stavu, Var, Tuhnutí, Sublimace, Vypařování, Kondenzace, Tání.

Kapalina
Kapalina, Tekutost, Povrchové napětí, Kapilární elevace, Kapilární deprese, Viskozita, Hydrostatický tlak, Objem kapaliny, Pascalův zákon, Hydraulické stroje, Plavání těles, Archimédův zákon, Hustoměr.

Plyn
Vlastnosti plynu, Rozpínavost plynu, Boyle-Mariottův zákon, Gay-Lussacův zákon, Avogadrův zákon, Atmosféra Země, Atmosférický tlak, Měření atmosférického tlaku, Rtuťový tlakoměr, Aneroid, Barograf, Změny atmosférického tlaku, Tlak plynu, Manometr, Archimédův zákon pro plyny.

Magnetismus
Feromagnetický materiál, Magnetizace, Magnetické pole, Magnetické indukční čáry, Demagnetizace, Magneticky měkká látka, Magneticky tvrdá látka, Permeabilita, Magnetka, Magnet, Pól magnetu, Doména, Magnetické pole Země.

Elektrostatika
Elektrický náboj, Elektrické pole, Elektrické siločáry, Van de Graaffův generátor, Elektroskop, Zelektrované těleso, Kapacita, Kondenzátor, Plošná hustota náboje, Blesk, Izolant, Vodič, Elektrostatická indukce.

Elektromagnetismus
Elektromagnetismus, Magnetické pole přímého vodiče s proudem, Magnetické pole cívky, Účinek magnetického pole na vodič s proudem, Účinek magnetického pole na cívku, Elektromagnetická indukce, Lenzův zákon, Vzájemná indukce, Vlastní indukce, Elektromagnet, Elektrický zvonek, Reproduktor, Galvanometr, Elektrické měřící přístroje, Feromagnetické měřící přístroje, Magnetoelektrické měřící přístroje, Alternátor, Elektromotor.

Elektřina
Vznik elektrického proudu, Stejnosměrný elektrický proud, Elektrické napětí, Zdroje elektrického napětí, Vedení elektrického proudu v kovech, Vedení elektrického proudu v polovodiči, Vedení elektrického proudu v plynu, Vedení elektrického proudu v kapalinách, Elektrický obvod, Jednoduchý elektrický obvod, Rozvětvený elektrický obvod, Elektrický odpor, Odpor, Proměnný odpor, Obloukový výboj, Voltův článek, Ohmův zákon, Zapojení vodičů vedle sebe, Zapojení vodičů za sebou, Ampér, Ampérmetr, Voltmetr, 1. Kirchhoffův zákon, 2. Kirchhoffův zákon, Kondenzátory v elektrickém obvodu, Základní schématické značky.

Střídavý proud
Střídavý proud, Vznik střídavého proudu, Amplituda proudu, Amplituda napětí, Efektivní napětí, Efektivní proud, Transformátor, Transformace dolů, Transformace nahoru, Harmonické napětí, Harmonický proud, Perioda střídavého napětí, Perioda střídavého proudu, Kmitočet střídavého proudu, Cívka, Jádro cívky.

Optika
Světlo, Šíření světla, Stín, Odraz světla, Rovinné zrcadlo, Duté zrcadlo, Vypuklé zrcadlo, Lom světla, Index lomu, Hranol, Čočka, Ohnisko, Předmětová ohnisková vzdálenost, Obrazová ohnisková vzdálenost, Dioptrie, Příčné zvětšení, Barevná vada, Optické vlákno, Spojná čočka, Lupa, Rozptylná čočka, Zobrazovací rovnice, Oko, Zorný úhel, Úhlové zvětšení, Vady oka, Dalekohled, Mikroskop.

Základy astronomie
Vesmír, Galaxie, Mléčná dráha, Hvězda, Souhvězdí, Kometa, meteoroid, Světelný rok, Sluneční soustava, Slunce, Vnitřní planety sluneční soustavy, Vnější planety sluneční soustavy, Země, Měsíc, I. Keplerův zákon, II. Keplerův zákon, III. Keplerův zákon.

 

3. CHEMIE

1 Animace - Vyberete okamžitě podle bloků a tématu, které právě potřebujete!

197 animací v 16 tématických složkách. Složité vysvětlování, co a proč se odehrálo, aby vznikl vzorec nebo poučka se nahrazuje přímým pozorováním, jak se toto děje. Animace poutají pozornost, podávají přehled látky uceleně a v pohybu, běží živě a přímo před očima, na minimum zkracují potřebný čas. Jsou krokem k modernímu dynamickému a poutavému vzdělávání a sebevzdělání. Podněcují chuť se učit a vědět více. 

Hladce běží na všech standardních tabletech, mobilech, noteboocích, počítačích, videopřehrávačích i herních konzolích či televizích s internetovým připojením nebo USB Flash. Pro Android, iOS (Apple/Mac), Win a všechny další běžně rozšířené operační systémy.

Animace pracují přímo z flešky (USB Flash) a spouští se kliknutím na vybraný soubor s koncovkou „mp4“. Vyhledají se přímo v adresáři podle potřeby a aktivují se. Ovládání je bezproblémové, snadné a stejné jako u všech standardních videosekvencí.

2 Panely - Vyberete okamžitě podle bloků a tématu, které právě potřebujete!

1082 panelů v 258 tématických složkách. Panely sekvenčně zachycují klíčové okamžiky animovaného děje, umožňují jej zobrazit a vytisknout. Hodí se tam, kde je potřebné si látku a nejdůležitější informace ještě více připomenout a vštípit. Panely se aktivují přímo z flešky (USB Flash) kliknutím na vybraný soubor s koncovkou „jpg“.

3 Hypertext - Vyberete okamžitě podle bloků a tématu, které právě potřebujete!

Hypertextová verze pracuje na operačním systému Win a integruje do vnitřně souvislého a provázaného celku všechna témata. Je vybavena fulltextovým vyhledáváním a interaktivním fázováním živých prezentací a výkladu. Zvýrazněné hypertextové linky umožňují z kteréhokoli místa přeskočit přímo do navazujícího či souvisejícího tématu. Hypertext jedním velkým úderem překonává všechny slabiny suchopárného biflování, školometství a strnulé abstraktní představivosti.

Práce je v integrované hypertextové verzi dynamická a efektivní. Umožňuje rovněž využití při kolektivních formách vzdělávání a na interaktivních tabulích. Program se spustí jediným kliknutím. Vybere se, co potřeba. Spustí se defilé kyselin, směsí, sloučenin, hydroxidů, izotopů, polymerů, krystalů, solí, částic, kationtů, aniontů, sacharidů... Roztočí se elektronové slupky. Názorně se složí vzorce, poskládají poučky, nakreslí schémata, utvoří vazby... Od elektrolýzy až po alotropii a polymorfii, od filtrace až po translaci a transkripci, od rozpouštědel až po jaderné štěpení a izomerii a ještě mnohem více. Přesně vidíte, proč a odkud se co bere … Toto nelze nepochopit. Toto nelze zapomenout!

​ 

SEZNAM TÉMAT - NÁZORNÝCH ANIMACÍ

 

Makrostruktura chemických látek
Chemické vlastnosti látek, Fyzikální vlastnosti látek, Skupenství látek, Pevné skupenství, Kapalné skupenství, Plynné skupenství, Tání, Tuhnutí, Var, Kondenzace, Sublimace, Základní chemické zákony.

Mikrostruktura a chemická vazba
Stavba atomu, Atomový orbital, Modely atomu, Elektronová slupka, Molekulový orbital, Vazby sigma, pí, násobné vazby, Prvek a sloučenina, Molekula, Chemická vazba, Kovalentní vazba, Kovalentní vazba jednoduchá, Kovalentní vazba dvojná, Kovalentní vazba trojná, Koordinačně kovalentní vazba, Iontová vazba, Kovová vazba, Elektronegativita, Znázornění chemické vazby, Vaznost.

Chemická reakce
Reaktivita, Chemická reakce, Exotermická reakce, Endotermická reakce, Zákon o zachování hmotnosti, Reakce a skupenství látek, Zákon stálých poměrů slučovacích, Chemická rovnice, Rychlost reakce a její ovlivnění, Rychlost reakce a teplota, Rychlost reakce a koncentrace, Reakce podle průběhu, Reakce podle druhu přeměny, Katalyzovaná reakce, Neutralizační reakce.

Stavba chemických sloučenin
Izomerie, Krystaly, Krystalová mřížka, Tvar kovalentních sloučenin, Tvar koordinačních sloučenin, Krystalová mřížka prostorová atomová, Krystalová mřížka prostorová iontová, Krystalová mřížka prostorová kovová, Krystalová mřížka molekulová, Van der Waalsovy síly, Vodíkový můstek, Alotropie a polymorfie.

Oxidace, redukce a elektrochemie
Oxidace, Redukce, Oxidační činidlo, Redukční činidlo, Částice beta, Redoxní potenciál, Elektrochemická reakce, Elektrolýza, Elektrolyt, Elektroda, I. Faradayův zákon elektrolýzy, II. Faradayův zákon elektrolýzy, Využití elektrolýzy, Koroze, Galvanický článek, Redoxní reakce, Oxidační číslo.

Chemické směsi
Chemicky čistá látka, Směs, Heterogenní směs, Roztoky, Rozpouštědla, Složení roztoků, Separace směsí, Osmotický tlak, Filtrace, Destilace, Krystalizace, Extrakce, Chromatografie.

Kyseliny, zásady a soli
Dělení látek podle kyselosti, Neutrální roztok, Kyselina, Zásada, pH, Indikátory pH, Neutralizace, Sůl, Příprava solí, Hydrolýza, Minerální kyseliny, Organické kyseliny, Komplexní sůl, Podvojná sůl, Hydrát a bezvodá sůl.

Radioaktivita
Atom, Izotop, Radioizotop, Částice alfa, Částice beta, Částice gama, Radioaktivní přeměna, Rozpadová řada, Poločas rozpadu, Rozpad alfa, Rozpad beta, Řetězová reakce, Termojaderná reakce, Jaderné štěpení, Využití radioaktivity, Radiouhlíkové datování, Radioaktivita.

Periodická tabulka prvků
Periodická tabulka prvků - kovy, polokovy a nekovy, Periody a skupiny - Skupiny prvků I.A a II.A, Přechodné prvky a skupiny prvků III. A až VIII. A, Prvky s protonovými čísly 1 a 2, Prvky s protonovými čísly 3 až 10, Prvky s protonovými čísly 11 ař 18, Prvky s protonovými čísly 19 až 36, Prvky s protonovými čísly 37 až 44, Prvky s protonovými čísly 45 až 54, Prvky s protonovými čísly 55 až 57 a 72 až 76, Lanthanoidy, Prvky s protonovými čísly 77 až 86, Prvky s protonovými čísly 87 až 89 a 104, Aktinoidy.

Chemické vzorce a názvosloví
Značka a název prvku, Chemický vzorec sloučeniny, Chemické názvosloví, Oxidační číslo a názvosloví anorganické chemie, Oxidy a ostatní binární sloučeniny, Názvosloví kyselin a hydroxidů, Názvosloví solí, Názvosloví koordinačních sloučenin, Ionty a atomová skupina, Struktura názvů v organické chemii, Acyklické uhlovodíky, Cyklické uhlovodíky, Názvosloví derivátů uhlovodíků, Názvosloví karboxylových sloučenin, Názvosloví karboxylových kyselin, Názvosloví derivátů karboxylových kyselin, Heterocyklické sloučeniny.

Analytická chemie
Důkaz vody, Důkaz kyslíku, Chemická analýza, Analýza anorganických látek, Titrace, Gravimetrická analýza, Optické metody kvantitativní analýzy, Důkazy kationtů, Důkazy aniontů, Plamenová zkouška, Stanovení teploty tání, Spektroskopie, Hmotnostní spektroskopie, Nukleární magnetická rezonance.

Organická chemie
Uhlovodíky, Vazby uhlovodíků, Aromatické jádro, Izomerie, Alkany, Alkeny, Alkadieny, Alkiny, Cykloalkany, Areny, Ropa, Zemní plyn, Polymery a plasty, Některé druhy plastů, Deriváty uhlovodíků, Halogenderiváty, Nitrosloučeniny, Aminy, Alkoholy I, Alkoholy II, Fenoly, Étery, Aldehydy, Ketony, Karboxylové kyseliny I, Karboxylové kyseliny II, Estery, Tuky, Sacharidy, Monosacharidy, Oligosacharidy, Polysacharidy.

Bílkoviny a nukleové kyseliny
Aminokyseliny, Přehled aminokyselin, Peptidová vazba, Bílkovina, Struktura bílkovin, Nukleové kyseliny, Nukleotid, RNA, DNA, Genetický kód, Replikace DNA, Transkripce, Translace, Základ dědičnosti.

Chemická anorganická výroba
Výroba železa, Výroba oceli, Výroba hydroxidu sodného, Výroba chlóru, Výroba hliníku, Výroba kyseliny sírové, Výroby kyseliny chlorovodíkové, Výroba olova, Výroby zinku, Výroba mědi, Výroba keramiky a porcelánu, Výroba skla.

Chemická organická výroba
Výroba cukru z cukrové řepy, Výroba piva, Výroba vína, Oleje a tuky, Detergenty a mýdla, Zpracování mléka, Výroba lihu, Výroba kyseliny octové, Výroba kaučuku, Výroba papíru.

Chemie a život
Spalování, Voda a její koloběh v přírodě, Vzduch, Dýchání, Fotosyntéza, Koloběh síry, Koloběh uhlíku, Koloběh dusíku, Chemická laboratoř I, Chemická laboratoř II.

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.