0 Kč s DPH

Celá Chemie přímo z webu

Tato sekce není prodejní, ale informativní. Uvedenou položku proto nelze přímo na tomto místě zakoupit. Chybí košík a cena je nastavena neutrálně na nulu. Pro nákup produktu, zjištění jeho aktuální ceny (samostatně či ve zvýhodněném kompletu) a k provedení objednávky se prosím navraťte do původní sekce, odkud jste kliknutím odskočili sem.

Cena:
0 Kč s DPH
0 Kč bez DPH

Celá Chemie přímo z webu

Pracuje okamžitě a bezchybně na všech mobilech, tabletech, noteboocích, PC a TV s přístupem k internetu. Pracuje absolutně na všech operačních systémech – Android, iOS (Apple/Mac), Win a dalších. V tomto smyslu je to unikátní produkt a jiný takový nenajdete.

Žádná časová omezení. Žádné další nebo skryté poplatky. Žádné zmateční registrace. Žádné složité instalace. Objednejte teď hned a přesvědčte se sami!

Přejedete palcem po displeji, hbitě protočíte přehled témat, v mžiku najdete, jednou kliknete… a už se přímo před vašima očima dává do pohybu podivuhodný svět křivulí, pipet, kádinek, kahanů, vývěv, zkumavek, baněk, odměrných válců, byret, spektroskopů...

Spustí se defilé kyselin, směsí, sloučenin, hydroxidů, izotopů, polymerů, krystalů, solí, částic, kationtů, aniontů, sacharidů... Roztočí se elektronové slupky. Názorně se složí vzorce, poskládají poučky, nakreslí schémata, utvoří vazby... Přesně vidíte, proč a odkud se co bere … Toto nelze nepochopit. Toto nelze zapomenout!

Dostanete od nás řídící soubor, kde je pod sebou uvedeno v abecedním pořadí na 200 témat chemie od tříd základní školy až po maturitu. Od elektrolýzy až po alotropii a polymorfii, od filtrace až po translaci a transkripci, od rozpouštědel až po jaderné štěpení a izomerii. Stačí tento úsporný soubor, který nezabere takřka žádné místo, nahrát do mobilu nebo do jakéhokoli jiného zařízení s přístupem k internetu, a to je všechno.

Tento revoluční produkt jedním velkým úderem překonává všechny slabiny strnulé abstraktní představivosti. Složité vysvětlování, co a proč se odehrálo, aby vznikl vzorec nebo poučka se nahrazuje přímým pozorováním, jak se toto děje.

Na rozdíl od jiných produktů, tento systém neřeší jen dílčí kapitoly, ale je úplně komplexní a pro celou látku od základní školy až po maturitu.

Pracuje kdekoli, kdykoli, na čemkoli a okamžitě.

Rozlišení je optimalizováno pro mobily pozorované na blízko a pro velké monitory používané při kolektivním vzdělávání a sledované s odstupem. Pro příjemnější náhled a aby se dosáhlo dobrého vidění, je mírně rozostřeno.

Zde jsou všechna témata v abecedním pořadí. Je jich skoro 200. Když si představíte, že každé téma je ve skutečnosti malý film, není o čem diskutovat...

A
Acidobazické reakce
Acyklické uhlovodíky
Aktinoidy
Aldehydy
Alkany
Alkeny
Alkiny
Alkoholy I
Alkoholy II
Alotropie a polymorfie
Aminokyseliny
Aminy
Analýza anorganických látek
Areny
Atom
Atomový orbital

B
Bílkovina

C
Cyklické uhlovodíky
Cykloalkany
Částice alfa
Částice beta
Částice gama

D
Deriváty karboxylových kyselin
Deriváty uhlovodíků
Destilace
Detergenty a mýdla
Dělení látek podle kyselosti
DNA
Důkaz aniontů
Důkaz kationtů
Důkaz kyslíku
Důkaz vody
Dýchání

E
Elektrolyt
Elektrolýza
Elektronegativita
Elektronová slupka
Endotermická reakce
Estery
Etery
Exotermická reakce
Extrakce

F
Fenoly
Filtrace
Fotosyntéza

G
Gravimetrická analýza

H
Halogenderiváty
Heterogenní směs
Hmotnostní spektroskopie
Hydrát a bezvodá sůl
Hydrolýza

CH
Chemická laboratoř I
Chemická laboratoř II
Chemická reakce
Chemická rovnice
Chemický vzorec sloučeniny
Chromatografie

I
indikátory pH
Iontová vazba
Izomerie
Izomerie
Izotop

J
Jaderné štěpení

K
Kapalné skupenství
Katalyzované reakce
Koloběh dusíku
Koloběh síry
Koloběh uhlíku
Kondenzace
Koordinačně kovalentní vazba
Koroze
Kovalentní vazba
Kovalentní vazba dvojná
Kovalentní vazba jednoduchá
Kovalentní vazba trojná
Kovová vazba
Krystalizace
Krystalová mřížka
Krystalová mřížka prostorová iontová
Krystalová mřížka prostorová kovová
Krystaly
Kyselina

L
Lanthanoidy

M
Minerální kyseliny
Modely atomu
Molekula
Molekulový orbital
Monosacharidy

N
Názvosloví derivátů uhlovodíků
Názvosloví karboxylových kyselin
Názvosloví karboxylových sloučenin
Názvosloví koordinačních sloučenin
Názvosloví kyselin a hydroxidů
Názvosloví solí
Neutralizace
Neutrální roztok
Nitrosloučeniny
Nukleotid
Nukleové kyseliny

O
Oxidace
Oxidační činidlo
Oxidační číslo
Oxidační číslo a názvosloví anorganické chemie
Oxidy a ostatní binární sloučeniny

P
Peptidová vazba
Periodická tabulka prvků kovy, polokovy a nekovy
Periody a skupiny prvků I A a II A
Pevné skupenství
pH
Plamenová zkouška
Plynné skupenství
Poločas rozpadu
Polymery a plasty
Prvek a sloučenina
Prvky s protonovými čísly 1 a 2
Prvky s protonovými čísly 3 až 10
Prvky s protonovými čísly 11 až 18
Prvky s protonovými čísly 19 až 36
Prvky s protonovými čísly 37 až 44
Prvky s protonovými čísly 45 až 54
Prvky s protonovými čísly 55 až 57 a 72 až 76
Prvky s protonovými čísly 77 až 86
Prvky s protonovými čísly 87 až 89 a 104
Přehled aminokyselin
Přechodné prvky a skupiny prvků III A až VIII A
Příprava solí

R
Radioaktivita
Radioaktivní přeměna
Radioizotop
Radiouhlíkové datování
Reakce podle druhu přeměny
Reakce podle průběhu
Reaktivita
Redoxní reakce
Redukce
Redukční činidlo
Replikace
RNA
Ropa
Rozpad alfa
Rozpad beta
Rozpadová řada
Rozpouštědlo
Roztoky
Rychlost reakce a její ovlivnění
Rychlost reakce a koncentrace
Rychlost reakce a teplota
Řetězová reakce

S
Separace směsí
Skupenství látek
Směs
Spektroskopie
Stanovení teploty tání
Stavba atomu
Struktura názvů v organické chemii
Sublimace
Sůl

T
Translace
Transkripce
Titrace
Tuhnutí
Tání
Tuky
Tvar kovalentních sloučenin
Termojaderná reakce

U
Uhlovodíky

V
Van der Waalsovy síly
Var
Vazba sigma, pí, násobné vazby
Vazby uhlovodíků
Vaznost
Voda a její koloběh v přírodě
Vodíkový můstek
Využití elektrolýzy
Výroba cukru
Výroba hliníku
Výroba hydroxidu sodného
Výroba kaučuku
Výroba kyseliny chlorovodíkové
Výroba kyseliny octové
Výroba kyseliny sírové
Výroba lihu
Výroba mědi
Výroba oceli
Výroba olova
Výroba papíru
Výroba piva
Výroba vína
Výroba zinku
Výroba železa

Z
Základ dědičnosti
Základní chemické zákony
Zákon zachování hmotnosti
Zásada
Značka a název prvku

Ostatní
1 Faradayův zákon elektrolýzy
2 Faradayův zákon elektrolýzy

Stahujte ZDE

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.