0 Kč s DPH

Celá Matematika přímo z webu

Tato sekce není prodejní, ale informativní. Uvedenou položku proto nelze přímo na tomto místě zakoupit. Chybí košík a cena je nastavena neutrálně na nulu. Pro nákup produktu, zjištění jeho aktuální ceny (samostatně či ve zvýhodněném kompletu) a k provedení objednávky se prosím navraťte do původní sekce, odkud jste kliknutím odskočili sem.

Cena:
0 Kč s DPH
0 Kč bez DPH

Celá Matematika přímo z webu

Pracuje okamžitě a bezchybně na všech mobilech, tabletech, noteboocích, PC a TV s přístupem k internetu. Pracuje absolutně na všech operačních systémech – Android, iOS (Apple/Mac), Win a dalších. V tomto smyslu je to unikátní produkt a jiný takový nenajdete.

Žádná časová omezení. Žádné další nebo skryté poplatky. Žádné zmateční registrace. Žádné složité instalace. Objednejte teď hned a přesvědčte se sami!

Přejedete palcem po displeji, hbitě protočíte přehled témat, v mžiku najdete, jednou kliknete… a už se přímo před vašima očima dává do pohybu podivuhodný svět množin, křivek, úhlů, těles, rovin, obrazců, závorek, bodů, rovnic a zlomků…

Začnou se skládat vzorečky, začnou se kreslit křivky, posouvat veličiny, tvořit poučky, otáčet tělesa, krátit zlomky, rozbíhat obrazce, pojmenovávat úhly. Přesně vidíte, proč a odkud se co bere … Toto nelze nepochopit. Toto nelze zapomenout!

Dostanete od nás řídící soubor, kde je pod sebou uvedeno v abecedním pořadí na 400 témat matematiky od první třídy až po maturitu. Od množin až po integrály. Od trojčlenek až po posloupnosti. Stačí tento úsporný soubor, který nezabere takřka žádné místo, nahrát do mobilu nebo do jakéhokoli jiného zařízení s přístupem k internetu, a to je všechno!

Tento revoluční produkt jedním velkým úderem překonává všechny slabiny strnulé abstraktní představivosti. Složité vysvětlování, co a proč se odehrálo, aby vznikl vzorec nebo poučka se nahrazuje přímým pozorováním, jak se toto děje.

Na rozdíl od jiných produktů, tento systém neřeší jen dílčí kapitoly, ale je úplně komplexní a pro celou látku od základní školy až po maturitu.

Pracuje kdekoli, kdykoli, na čemkoli a okamžitě.

Rozlišení je optimalizováno pro mobily pozorované na blízko a pro velké monitory používané při kolektivním vzdělávání a sledované s odstupem. Pro příjemnější náhled a aby se dosáhlo dobrého vidění, je mírně rozostřeno.

Zde jsou všechna témata v abecedním pořadí. Je jich skoro 400. Když si představíte, že každé téma je ve skutečnosti malý film, není o čem diskutovat...

A
Absolutní četnost
Absolutní hodnota
Algebraický tvar komplexního čísla
Algebraický výraz
Aritmetická posloupnost
Aritmetický průměr
Asymptoty hyperboly

B
Binomická věta

C
Celá čísla
Číselný obor
Čtverec
Čtyřúhelník

D
Derivace funkce v bodě
Derivace složené funkce
Délka kružnice
Dělení
Dělení mnohočlenů
Disjunktní jev
Doplněk
Doplňkové úhly
Dutý úhel

E
Elipsa
Exponenciální funkce
Exponenciální rovnice

F
Faktoriál
Funkce
Funkce klesající
Funkce kosinus
Funkce kotangens
Funkce kvadratická
Funkce lichá
Funkce lineární
Funkce omezená
Funkce rostoucí
Funkce shora omezená
Funkce sinus
Funkce sudá
Funkce tangens
Funkce zdola omezená

G
Gaussova rovina
Geometrická posloupnost
Geometrická řada
Geometrický průměr
Geometrické zobrazení v rovině
Goniometrická rovnice
Goniometrický tvar komplexního čísla

H
Harmonický průměr
Hyperbola

I
Interval
Inverzní funkce

J
Jednotková kružnice
Jev jistý
Jev náhodný
Jev nemožný

K
Klasická definice pravděpodobnosti
Klesající posloupnost
Kolmost vektorů
Kombinace bez opakování
Kombinace s opakováním
Kombinační číslo
Komplexně sdružené číslo
Komplexní a imaginární jednotka
Komplexní čísla
Konečná množina
Konečná posloupnost
Konvexní a nekonvexní úhel
Konvexní čtyřúhelník
Kosinová věta
Kosočtverec
Kosodélník
Kosý úhel
Kruh
Kruhová úseč
Kruhová výseč
Kružnice
Kružnice opsaná čtyřúhelníku
Kružnice opsaná trojúhelníku
Kružnice se středem v Oxy
Kružnice vepsaná čtyřúhelníku
Kružnice vepsaná trojúhelníku
Kvadratická nerovnice
Kvadratická rovnice bez absolutního členu

L
Lichoběžník obecný
Lichoběžník pravoúhlý
Lichoběžník rovnoramenný
Limita funkce
Limita posloupnosti
Lineárně závislé a nezávislé vektory
Lineární kombinace vektorů
Lineární lomená funkce druhá
Lineární nerovnice o jedné neznámé
Lineární rovnice
Logaritmická funkce
Logaritmická rovnice
Logaritmus

M
Maximum funkce
Medián
Mezikruží
Měřítko mapy a plánu
Minimum funkce
Mnohočleny
Množina
Mocnina s přirozeným exponentem
Mocninná funkce s lichým kladným exponentem
Mocninná funkce s lichým záporným exponentem
Mocninná funkce se sudým kladným exponentem
Mocninná funkce se sudým záporným exponentem
Mocniny s celočíselným exponentem
Mocniny s racionálním exponentem
Modus
Moivreova věta

N
Násobení
Násobení mnohočlenů
Nekonečná posloupnost
Nekonvexní čtyřúhelník
Nepřímá úměrnost
Nerovnice s absolutní hodnotou
Nerovnice v podílovém tvaru
Nerovnost
Nesouhlasně rovnoběžné vektory
Neurčitý integrál funkce
Newtonův Leibnitzův vzorec
Nulový úhel
Nulový vektor

O
Obdélník
Obecná rovnice elipsy
Obecná rovnice hyperboly
Obecná rovnice paraboly
Obecná rovnice přímky
Obecná rovnice roviny
Obecný tvar rovnice kružnice
Objem hranolu
Objem jehlanu
Objem komolého jehlanu
Objem komolého kužele
Objem koule
Objem krychle
Objem kužele
Objem kvádru
Objem válce
Oblouk kružnice
Obsah čtverce
Obsah lichoběžníka
Obsah kosočtverce
Obsah kosodélníka
Obsah kruhu
Obsah křivočarého lichoběžníka
Obsah obdélníka
Obsah rovinného obrazce
Obvodový úhel
Obvod a obsah trojúhelníka
Obvod čtverce
Obvod kosočtverce
Obvod kosodélníka
Obvod kruhu
Obvod lichoběžníka
Obvod obdélníka
Odčítání
Odčítání mnohočlenů
Odchylka a kolmost dvou přímek
Odchylka dvou přímek v prostoru
Odchylka dvou rovin
Odchylka přímky a roviny
Odmocnina
Ohraničená posloupnost
Opačný vektor
Orientovaný úhel
Osová souměrnost
Otočení

P
Parabola
Parametrické vyjádření přímky v prostoru
Parametrické vyjádření přímky v rovině
Parametrické vyjádření roviny
Periodická funkce
Permutace bez opakování
Permutace s opakováním
Plný úhel
Počet procent
Početní operace s limitami
Početní operace se zlomky
Podíl komplexních čísel
Podmíněná pravděpodobnost
Podmnožina
Podobnost
Podobnost trojúhelníků
Polohy přímek v prostoru
Polohy přímek v rovině
Poloměr kružnice
Poměr jednoduchý
Poměr postupný
Posloupnost
Posunutí
Povrch hranolu
Povrch jehlanu
Povrch komolého jehlanu
Povrch komolého kužele
Povrch koule
Povrch kužele
Povrch krychle
Povrch kvádru
Povrch válce
Pravidla počítání s mocninami
Pravidla pro počítání s derivacemi
Pravidla pro počítání s limitami funkcí
Pravidla pro počítání s logaritmy
Pravidla pro počítání s nerovnostmi
Pravidla pro počítání s odmocninami
Pravý úhel
Prázdná množina
Primitivní funkce
Procentová část
Procentový základ
Promile
Prostá funkce
Průměr kružnice
Průměrná odchylka
Průnik množin
Prvočísla
Přirozená čísla
Přímka rovnoběžná s rovinou
Přímka různoběžná s rovinou
Přímý úhel
Pythagorova věta

R
Racionální čísla
Reálná čísla
Relativní četnost
Rostoucí posloupnost
Rovina procházející počátkem
Rovina rovnoběžná s osou x
Rovina rovnoběžná s osou y
Rovina rovnoběžná s osou z
Rovina rovnoběžná s rovinou xy
Rovina rovnoběžná s rovinou yz
Rovnice elipsy se středem v Oxy
Rovnice hyperboly se středem v Oxy
Rovnice rovnoběžná s rovinou xz
Rovnice s absolutní hodnotou
Rovnice s neznámou v odmocněnci
Rovnoběžné přímky v prostoru
Rovnoběžné roviny
Rovnoběžník
Rovnoosá hyperbola
Rovnost
Rovnost komplexních čísel
Rovnost množin
Rovnost vektorů
Rovnostranný trojúhelník
Rozdíl množin
Rozdíl komplexních čísel
Rozdíl vektorů
Rozdíly goniometrických funkcí
Rozklad mnohočlenů
Rozptyl
Různoběžné přímky v prostoru
Různoběžné roviny
Různoběžník
Různostranný trojúhelník
Ryze kvadratická rovnice
Řada
Řešení procent pomocí vzorce
Řešení procent přes 1 procento
Řešení procent trojčlenkou
Řešení soustavy rovnic sčítací metodou
Řešení soustavy rovnic substituční metodou

S
Sčítání
Sčítání mnohočlenů
Shodná zobrazení
Shodnost trojúhelníků
Sinová věta
Sjednocení množin
Skalární součin vektorů
Směrnicový tvar rovnice přímky

Součet komplexních čísel
Součet vektorů
Součet vnitřních úhlů čtyřúhelníka
Součin komplexních čísel
Součin vektoru a čísla
Součty goniometrických funkcí
Součtové vzorce
Souhlasně rovnoběžné vektory
Souřadnice vektoru na přímce
Souřadnice vektoru v prostoru
Souřadnice vektoru v rovině
Soustava souřadnic v prostoru
Soustava souřadnic v rovině
Spojitost funkce v bodě
Společný dělitel
Společný násobek
Statistický soubor
Stejnolehlost
Střed úsečky v prostoru
Střed úsečky v rovině
Střední příčka v trojúhelníku
Středová souměrnost
Středový tvar rovnice elipsy
Středový tvar rovnice hyperboly
Středový tvar rovnice kružnice
Středový úhel
Střídavé a souhlasné úhly
Styčné úhly
Sudé a liché číslo

T
Tabulka derivací
Těžnice v trojúhelníku
Thaletova věta
Trojčlenka
Trojúhelník
Trojúhelník ostroúhlý
Trojúhelník pravoúhlý
Trojúhelník rovnoramenný
Trojúhelník tupoúhlý
Trojúhelníková nerovnost
Třída
Typy kvadratických rovnic
Typy kuželoseček

U
Určení množiny
Určení roviny
Určitý integrál
Úhel
Úhel dvou vektorů
Úměra nepřímá
Úměra přímá
Úplná kvadratická rovnice

V
Variace bez opakování
Variace s opakováním
Vážený aritmetický průměr
Vedlejší úhly
Vektor
Vektorový součin
Velikost vektoru
Věta sss
Věta Ssu
Věta sus
Věta usu
Věta Ssu o podobnosti trojúhelníků
Věta sus o podobnosti trojúhelníků
Věta uu o podobnosti trojúhelníků
Věty pro výpočet integrálů
Věty pro výpočet určitého integrálu
Vlastnosti zlomků
Vrcholová rovnice paraboly
Vrcholová rovnice paraboly s vrcholem v Oxy
Vrcholový úhel
Vyjádření úhlů ve stupňové míře
Vyjádření úhlů v obloukové míře
Výplňkové úhly
Výška v trojúhelníku
Výšky v čtyřúhelníku
Vzájemná poloha bodu a elipsy
Vzájemná poloha bodu a hyperboly
Vzájemná poloha bodu a kružnice
Vzájemná poloha bodu a paraboly
Vzájemná poloha dvou kružnic
Vzájemná poloha kružnice a přímky
Vzájemná poloha přímky a hyperboly
Vzájemná poloha přímky a kružnice
Vzájemná poloha přímky a paraboly
Vzdálenost bodu od přímky v prostoru
Vzdálenost bodu od přímky v rovině
Vzdálenost bodu od roviny
Vzdálenost dvou bodů v prostoru
Vzdálenost dvou bodů v rovině
Vzdálenost dvou přímek v prostoru
Vzdálenost dvou přímek v rovině
Vzdálenost dvou rovnoběžných rovin
Vzdálenost přímky od roviny
Vzorce dvojnásobného argumentu
Vzorce polovičního argumentu
Vzorce pro aritmetickou posloupnost
Vzorce pro geometrickou posloupnost
Vzorce pro integraci funkcí
Vztahy mezi funkcemi doplňkových úhlů
Vztahy mezi funkcemi stejného argumentu

Ostatní
1 Procento
δ okolí bodu

Stahujte ZDE

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.