0 Kč s DPH

Interaktívní CHEMIE (zvlášť vhodné pro tabule)

Všem ŠKOLÁM POSKYTUJEME ke všem zakoupeným produktům ROZŠÍŘENOU LICENCITato ROZŠÍŘENÁ LICENCE platí pro CELOU ŠKOLU, pro všechny její pedagogické a odborné pracovníky a podle dispozic učitelů také pro všechny děti, žáky a studenty pro vzdělávací použití, a to i v mimoškolním volném časeTato ROZŠÍŘENÁ LICENCE je ČASOVĚ NEOMEZENÁjejím poskytnutím se nijak nezvyšuje uvedená celková konečná cena produktu a školám tím nevznikají žádné další závazky.

Pracuje na všech výukových a zobrazovacích zařízeních s Win a na všech běžných tabletech, mobilech, noteboocích, počítačích s tímto OS a po vlastním nastavení i na jiných tabletech, mobilech a zařízeních s přihlédnutím ke specifikaci a doporučením výrobce.

Cena:
3 990 Kč s DPH
3 298 Kč bez DPH
ks

Interaktívní CHEMIE (zvlášť vhodné pro tabule)

Na 200 témat celé CHEMIE v plně interaktivním režimu na bázi Win. Jde o produkt, který se obsahově kloubí s Revoluční ENCYKLOPEDIÍ ŠKOLNÍ CHEMIE. Dopracováno na základě podnětů přímo ze škol pro přímé využití na interaktivních tabulích. Jestliže produkt Revoluční ENCYKLOPEDIE ŠKOLNÍ CHEMIE je prioritně určen pro mobily a tablety a pro přímé využití samotnými žáky, zvláště pro domácí přípravu a opakování, tak tato Interaktivní CHEMIE je určena především pro uplatnění přímo ve třídách a při vyučování. Tomu odpovídá rovněž lépe přizpůsobené rozlišení a zejména podstatně vyšší interaktivita. Obrovské množství interaktivních situací dává vyučujícím skvělou možnost vhodně oživit takřka každou část či stupeň výuky.

Program se spustí jediným kliknutím. Vybere se, co potřeba. Spustí se defilé kyselin, směsí, sloučenin, hydroxidů, izotopů, polymerů, krystalů, solí, částic, kationtů, aniontů, sacharidů... Roztočí se elektronové slupky. Názorně se složí vzorce, poskládají poučky, nakreslí schémata, utvoří vazby... Od elektrolýzy až po alotropii a polymorfii, od filtrace až po translaci a transkripci, od rozpouštědel až po jaderné štěpení a izomerii a ještě mnohem vícePřesně vidíte, proč a odkud se co bere … Toto nelze nepochopit. Toto nelze zapomenout!

Vyučující může výklad dávkovat a zastavovat se u jednotlivých etap s vlastním komentářem, případně využije přednastavených charakteristik probíhajících jevů a událostí.

Na rozdíl od jiných produktů, tento systém neřeší jen dílčí kapitoly, ale je úplně komplexní a pro celou látku od základní školy až po maturituVždy si vyučující snadno najde vlastní optimální způsob, jak žáky a studenty v rámci hodiny upoutat a aktivizovat. Složité vysvětlování, co a proč se odehrálo, aby vznikl vzorec nebo poučka se nahrazuje přímým pozorováním, jak se toto děje. Rozlišení je optimalizováno pro školní interaktivní výuková zařízení (tabule).

Zde jsou všechna témata v abecedním pořadí. V interaktivním produktu jsou uspořádána do logicky navazujících tématických kapitol.

A
Acidobazické reakce
Acyklické uhlovodíky
Aktinoidy
Aldehydy
Alkany
Alkeny
Alkiny
Alkoholy I
Alkoholy II
Alotropie a polymorfie
Aminokyseliny
Aminy
Analýza anorganických látek
Areny
Atom
Atomový orbital

B
Bílkovina

C
Cyklické uhlovodíky
Cykloalkany
Částice alfa
Částice beta
Částice gama

D
Deriváty karboxylových kyselin
Deriváty uhlovodíků
Destilace
Detergenty a mýdla
Dělení látek podle kyselosti
DNA
Důkaz aniontů
Důkaz kationtů
Důkaz kyslíku
Důkaz vody
Dýchání

E
Elektrolyt
Elektrolýza
Elektronegativita
Elektronová slupka
Endotermická reakce
Estery
Etery
Exotermická reakce
Extrakce

F
Fenoly
Filtrace
Fotosyntéza

G
Gravimetrická analýza

H
Halogenderiváty
Heterogenní směs
Hmotnostní spektroskopie
Hydrát a bezvodá sůl
Hydrolýza

CH
Chemická laboratoř I
Chemická laboratoř II
Chemická reakce
Chemická rovnice
Chemický vzorec sloučeniny
Chromatografie

I
indikátory pH
Iontová vazba
Izomerie
Izomerie
Izotop

J
Jaderné štěpení

K
Kapalné skupenství
Katalyzované reakce
Koloběh dusíku
Koloběh síry
Koloběh uhlíku
Kondenzace
Koordinačně kovalentní vazba
Koroze
Kovalentní vazba
Kovalentní vazba dvojná
Kovalentní vazba jednoduchá
Kovalentní vazba trojná
Kovová vazba
Krystalizace
Krystalová mřížka
Krystalová mřížka prostorová iontová
Krystalová mřížka prostorová kovová
Krystaly
Kyselina

L
Lanthanoidy

M
Minerální kyseliny
Modely atomu
Molekula
Molekulový orbital
Monosacharidy

N
Názvosloví derivátů uhlovodíků
Názvosloví karboxylových kyselin
Názvosloví karboxylových sloučenin
Názvosloví koordinačních sloučenin
Názvosloví kyselin a hydroxidů
Názvosloví solí
Neutralizace
Neutrální roztok
Nitrosloučeniny
Nukleotid
Nukleové kyseliny

O
Oxidace
Oxidační činidlo
Oxidační číslo
Oxidační číslo a názvosloví anorganické chemie
Oxidy a ostatní binární sloučeniny

P
Peptidová vazba
Periodická tabulka prvků kovy, polokovy a nekovy
Periody a skupiny prvků I A a II A
Pevné skupenství
pH
Plamenová zkouška
Plynné skupenství
Poločas rozpadu
Polymery a plasty
Prvek a sloučenina
Prvky s protonovými čísly 1 a 2
Prvky s protonovými čísly 3 až 10
Prvky s protonovými čísly 11 až 18
Prvky s protonovými čísly 19 až 36
Prvky s protonovými čísly 37 až 44
Prvky s protonovými čísly 45 až 54
Prvky s protonovými čísly 55 až 57 a 72 až 76
Prvky s protonovými čísly 77 až 86
Prvky s protonovými čísly 87 až 89 a 104
Přehled aminokyselin
Přechodné prvky a skupiny prvků III A až VIII A
Příprava solí

R
Radioaktivita
Radioaktivní přeměna
Radioizotop
Radiouhlíkové datování
Reakce podle druhu přeměny
Reakce podle průběhu
Reaktivita
Redoxní reakce
Redukce
Redukční činidlo
Replikace
RNA
Ropa
Rozpad alfa
Rozpad beta
Rozpadová řada
Rozpouštědlo
Roztoky
Rychlost reakce a její ovlivnění
Rychlost reakce a koncentrace
Rychlost reakce a teplota
Řetězová reakce

S
Separace směsí
Skupenství látek
Směs
Spektroskopie
Stanovení teploty tání
Stavba atomu
Struktura názvů v organické chemii
Sublimace
Sůl

T
Translace
Transkripce
Titrace
Tuhnutí
Tání
Tuky
Tvar kovalentních sloučenin
Termojaderná reakce

U
Uhlovodíky

V
Van der Waalsovy síly
Var
Vazba sigma, pí, násobné vazby
Vazby uhlovodíků
Vaznost
Voda a její koloběh v přírodě
Vodíkový můstek
Využití elektrolýzy
Výroba cukru
Výroba hliníku
Výroba hydroxidu sodného
Výroba kaučuku
Výroba kyseliny chlorovodíkové
Výroba kyseliny octové
Výroba kyseliny sírové
Výroba lihu
Výroba mědi
Výroba oceli
Výroba olova
Výroba papíru
Výroba piva
Výroba vína
Výroba zinku
Výroba železa

Z
Základ dědičnosti
Základní chemické zákony
Zákon zachování hmotnosti
Zásada
Značka a název prvku

Ostatní
1 Faradayův zákon elektrolýzy
2 Faradayův zákon elektrolýzy

Ukázky jsou pro lapidárnost podány ve zjednodušeném náhledovém You Tube režimu, který nepostihuje bohatou interaktivitu produktu. Stahujte ZDE 

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.