0 Kč s DPH

Interaktívní FYZIKA (zvlášť vhodné pro tabule)

Všem ŠKOLÁM POSKYTUJEME ke všem zakoupeným produktům ROZŠÍŘENOU LICENCITato ROZŠÍŘENÁ LICENCE platí pro CELOU ŠKOLU, pro všechny její pedagogické a odborné pracovníky a podle dispozic učitelů také pro všechny děti, žáky a studenty pro vzdělávací použití, a to i v mimoškolním volném časeTato ROZŠÍŘENÁ LICENCE je ČASOVĚ NEOMEZENÁjejím poskytnutím se nijak nezvyšuje uvedená celková konečná cena produktu a školám tím nevznikají žádné další závazky.

Pracuje na všech výukových a zobrazovacích zařízeních s Win a na všech běžných tabletech, mobilech, noteboocích, počítačích s tímto OS a po vlastním nastavení i na jiných tabletech, mobilech a zařízeních s přihlédnutím ke specifikaci a doporučením výrobce.

Cena:
3 990 Kč s DPH
3 298 Kč bez DPH
ks

Interaktívní FYZIKA (zvlášť vhodné pro tabule)

Takřka 250 témat celé FYZIKY v plně interaktivním režimu na bázi Win. Jde o produkt, který se obsahově kloubí s Revoluční ENCYKLOPEDIÍ ŠKOLNÍ FYZIKY. Dopracováno na základě podnětů přímo ze škol pro přímé využití na interaktivních tabulích. Jestliže produkt Revoluční ENCYKLOPEDIE ŠKOLNÍ FYZIKY je prioritně určen pro mobily a tablety a pro přímé využití samotnými žáky, zvláště pro domácí přípravu a opakování, tak tato Interaktivní FYZIKA je určena především pro uplatnění přímo ve třídách a při vyučování. Tomu odpovídá rovněž lépe přizpůsobené rozlišení a zejména podstatně vyšší interaktivita. Obrovské množství interaktivních situací dává vyučujícím skvělou možnost vhodně oživit takřka každou část či stupeň výuky.

Program se spustí jediným kliknutím. Vybere se, co potřeba. Začnou se skládat zákony Keplerovy, Kirchhoffovy, Newtonovy, Archimédův, Avogadrův a mnoho dalších, začnou se kreslit stupnice, působit síly, tlaky, proudy, tvořit poučky, rozbíhat nákresy, mechanismy a řezy, otáčet rotory, účinkovat magnety, vykreslovat obrazce, pojmenovávat veličiny a ještě mnohem více. Toto nelze nepochopit. Toto nelze zapomenout!

Vyučující může výklad dávkovat a zastavovat se u jednotlivých etap s vlastním komentářem, případně využije přednastavených charakteristik probíhajících jevů a událostí.

Na rozdíl od jiných produktů, tento systém neřeší jen dílčí kapitoly, ale je úplně komplexní a pro celou látku od základní školy až po maturituVždy si vyučující snadno najde vlastní optimální způsob, jak žáky a studenty v rámci hodiny upoutat a aktivizovat. Složité vysvětlování, co a proč se odehrálo, aby vznikl vzorec nebo poučka se nahrazuje přímým pozorováním, jak se toto děje. Rozlišení je optimalizováno pro školní interaktivní výuková zařízení (tabule).

Zde jsou všechna témata v abecedním pořadí. V interaktivním produktu jsou uspořádána do logicky navazujících tématických kapitol.

A
Alternátor
Amplituda napětí
Amplituda proudu
Archimédův zákon
Archimédův zákon pro plyny
Atmosféra Země
Atmosférický tlak
Atom
Avogadrův zákon

B
Barevná vada
Barograf
Blesk
Boyle Mariottův zákon
Brownův pohyb

C
Celsiova stupnice
Cívka
Čočka

D
Dalekohled
Demagnetizace
Difúze
Dioptrie
Doména
Dráha
Duté zrcadlo

E
Efektivní napětí
Efektivní proud
Elektrická energie
Elektrická síla
Elektrické napětí
Elektrické pole
Elektrické siločáry
Elektrický náboj
Elektrický odpor
Elektrický zvonek
Elektromagnet
Elektromagnetická indukce
Elektromagnetismus
Elektromotor
Elektron
Elektroskop
Elektrostatická indukce
Elementární náboj
Energie
Energie pružnosti

F
Feromagnetické měřící přístroje
Feromagnetický materiál

G
Galvanometr
Gay Lussacův zákon
Gravitační potenciální energie
Gravitační síla

H
Harmodické napětí
Harmonický proud
Hvězda
Hranol
Hustoměr
Hydraulické stroje
Hydrostatický tlak

I
Index lomu
Izolant

J
Jaderná síla
Jádro atomu
Jádro cívky
Jednoduchý elektrický obvod
Joule

K
Kapacita
Kapalina
Kapalina
Kapilární deprese
Kapilární elevace
Kinetická energie
Kladka pevná
Kladka volná
Kladkostroj
Kladný iont
Kmitočet střídavého proudu
Kolo na hřídeli
Kometa, meteor
Kondenzace
Kondenzátory v elektrickém obvodu
Křivočarý pohyb

L
Lenzův zákon
Lom světla
Lupa

M
Magnet
Magnetická síla
Magnetické indukční čáry
Magnetické pole
Magnetické pole cívky
Magnetické pole přímého vodiče s proudem
Magnetické pole Země
Magneticky měkká látka
Magneticky tvrdá látka
Magnetizace
Magnetka
Magnetoelektrické měřící přístroje
Manometr
Mechanická energie
Měrná tepelná kapacita
Měření atmosférického tlaku
Měsíc
Mikroskop
Model atomu
Molekula
Molekulární potenciální energie
Moment síly na kladce
Moment síly na páce

N
Nakloněná rovina
Nerovnoměrný pohyb
Neutron
Newton
Nukleonové číslo

O
Objem kapaliny
Obloukový výboj
Obrazová ohnisková vzdálenost
Odraz světla
Ohmův zákon
Ohnisko
Oko
Optické vlákno
Otáčivý pohyb

P
Páka
Páka dvouzvratná
Páka jednozvratná
Páka v rovnováze
Pascalův zákon
Perioda střídavého napětí
Perioda střídavého proudu
Permeabilita
Pevná látka
Plavání těles
Plošná hustota náboje
Plyn
Pohyb
Posuvný pohyb
Potenciální polohová energie
Povrchové napětí
Pól magnetu
Práce
Proměnný odpor
Proton
Protonové číslo
Prvek
Předmětová ohnisková vzdálenost
Přezmen
Přímočarý pohyb
Příčné zvětšení

R
Reproduktor
Rotační kinetická energie
Rovinné zrcadlo
Rovnoměrný pohyb
Rovnoramenná páka
Rozpínavost plynu
Rozptylná čočka
Rozvětvený elektrický obvod
Rtuťový tlakoměr
Rychlost

S
Síla
Síly v rovnováze
Skládání různoběžných sil
Skládání sil na přímce
Sloučenina
Slunce
Souhvězdí
Spojná čočka
Stín
Střídavý proud
Sublimace
Světelná energie
Světelný rok
Šíření světla

T
Tání
Tekutost
Tepelná kapacita
Tepelná výměna
Tepelná výměna prouděním
Tepelná výměna vedením
Tepelná výměna zářením
Teplo
Teploměr
Teplota
Teplotní roztažnost
Termodynamická stupnice
Tíha
Tlak plynu
Tlaková síla a tlak
Trajektorie
Transformace dolů
Transformace nehoru
Transformátor
Translační kinetická energie
Třecí síla
Tuhnutí

U
Účinek magnetického pole na cívku
Účinek magnetického pole na vodič s proudem
Úhlové zvětšení

V
Vady oka
Var
Vedení proudu v kapalinách
Vedení proudu v kovech
Vedení proudu v plynu
Vedení proudu v polovodiči
Vibrační kinetická energie
Viskozita
Vlastní indukce
Vlastnosti plynu
Vnější planety sluneční soustavy
Vnitřní energie
Vnitřní planety sluneční soustavy
Vodič
Voltův článek
Vypuklé zrcadlo
Výkon
Vzájemná indukce
Vznik elektrického proudu
Vznik střídavého proudu
Vztlaková síla

W
Watt

Z
Zapojení vodičů vedle sebe
Zapojení vodičů za sebou
Záporný iont
Zdroje napětí
Zelektrované těleso
Země
Změna fyzikálního stavu
Změna teploty tělesa
Změny atmosférického tlaku
Zobrazovací rovnice
Zorný úhel
Zrychlení

Další
I Keplerův zákon
II Keplerův zákon
II Keplerův zákon
I Kirchhoffův zákon
II Kirchhoffův zákon
I Newtonův pohybový zákon
II Newtonův pohybový zákon
III Newtonův pohybový zákon

Ukázky jsou pro lapidárnost podány ve zjednodušeném náhledovém You Tube režimu, který nepostihuje bohatou interaktivitu produktu. Stahujte ZDE 

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.